Home » Cercetare » Contracte De Cercetare

Universitatea Constantin Brâncoveanu a obținut rezultate pozitive în ceea ce privește cercetarea științifică pe bază de contracte, prin participarea la programe cu finanțare națională și externă sau prin executarea unor lucrări de cercetare științifică și consultanță pentru diverse instituții și agenți economici din Pitești, Brăila și Râmnicu Vâlcea.

Modernizarea managementului tehnicilor de afaceri economice, Program PHARE 2005 - Coeziunea Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, derulat de Facultatea de Management -Marketing în Afaceri Economice, Filiala Brăila.
Perioada derulării proiectului: ianuarie - decembrie 2008
Valoare proiect: 53.500 euro
Manager proiect: Prof.univ.dr. Alexandru Puiu

Obiectivul proiectului s-a concentrat pe creșterea nivelului calificărilor și competențelor, atât în rândul angajatorilor, cât și în rândul angajaților, în legătură cu schimbările și evoluțiile economice curente. O atenție specială a fost acordată accesului deschis la formare și perfecționare, cu scopul conștientizării angajaților cu privire la importanța învățării pe tot parcursul vieții.
Activități realizate: conferința cu ocazia lansării proiectului - 70 participanți; derularea cursurilor de instruire; redactarea și tipărirea dicționarului Managementul tehnicilor de afaceri; organizarea Simpozionului Exigențe ale managementului performant în afaceri, ocazie cu care s-a lansat și dicționarul amintit anterior; organizarea conferinței de finalizare a proiectului; mediatizarea activităților proiectului: comunicate de presă, articole în ziare, afișe, pliante etc.


Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanțate prin Fondul Social European.
Finanțator: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (DG. AMPOSDRU).
Proiect derulat de Facultatea Finante-Contabilitate - Pitesti.
http://www.practicifse.ro/

Cunoașterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT - o nouă abordare a ofertei educaționale. Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820.
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Valcea.
Coordonator din partea Universității: Conf. univ. dr. Iuliana Ciochină
http://vl.rightontimesolutions.com/50820/

Adaptarea activă a educației universitare la cerințele pieței muncii, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - Proiect Phare 2006
Parteneri: Asociația de firme Mott MacDonald Ltd, SC „Educația 2000+ Consulting SRL și Fundația Centrul Educația 2000+.
Proiect derulat de Facultatea de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării din Pitești
http://www.aracis.ro/proiecte/adaptarea-activa-a-educatiei-universitare-la-cerintele-pietei-muncii/

Identificarea factorilor de creștere a competitivității IMM - urilor și a oportunităților sectoriale. Metode și tehnici pentru un antreprenoriat european.
Program finanțat de Ministerul Educației și Cercetării - Consiliul Național al Cercetării Stiintifice din Învățământul Superior (CNCSIS), derulat de Facultatea de Management -Marketing în Afaceri Economice, Filiala Rm. Vâlcea.
Contract CNCSIS 1113, tip Grant A
Perioada derulării proiectului: ianuarie 2007 - decembrie 2008
Valoare proiect: 115.756 lei

Manager proiect: prof.univ.dr. Iuliana Ciochină
Obiective: Proiectul și-a propus realizarea unor cercetări privind abordarea competitivității la nivelul firmei, identificarea factorilor de competitivitate în IMM-uri, precum și stabilirea unor metode în analiza și evaluarea rezultatelor, elaborarea strategiilor de creștere a competitivității, definirea metodelor și tehnicilor pentru dezvoltarea unui antreprenoriat competitiv la nivel european.
Activități realizate: cercetări privind strategiile de creștere a competitivității la nivelul IMM-urilor vâlcene pe piața internațională, analize SWOT la nivelul mediului de afaceri, având în vedere firma ca furnizor pentru piețele de export. Identificarea metodelor și tehnicilor pentru un „antreprenor european" și oferirea unor repere firmelor analizate astfel încât cele trei grupe de factori ce modelează mediul de afaceri: macromediul de marketing, microclimatul întreprinzătorului și factorii specifici firmei să permită o eficientă valorificare aoportunităților și creșterea competitivității, o îmbunătățire a modului de gestiune, administrare și conducere. Pentru a oferi IMM-urilor vâlcene un cadru metodologic pentru evaluarea performanțelor și participarea cu succes la procesul concurențial european a fost elaborat „Ghidul întreprinzătorului - pentru o afacere competitivă". Totodată, în cadrul proiectului au fost înregistrate 39 de participări la simpozioane și conferințe interne și internaționale.

Tânărul șomer de azi - viitorul specialist-manager de mâine. Program PHARE 2005 - Coeziunea Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, derulat de Facultatea de Finanțe Contabilitate din Pitești. Contract Phare 2005/017-553.04.02.01.01.303.
Perioada derulării proiectului: ianuarie 2008 - ianuarie 2009
Valoare proiect: 42.606 euro
Manager proiect: Conf. univ. dr. Silvia Dugan
Obiective: Proiectul și-a propus facilitarea accesului tinerilor șomeri din județul Argeș la ocuparea unui loc de muncă prin formare profesională și informare, principalul partener fiind Asociația Oamenilor de Afaceri din Argeș.
Activități realizate: 37 de tineri șomeri cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, aflați în căutarea unui loc de muncă din județul Argeș și localitățile limitrofe (mediul rural) - au beneficiat de formare profesională pentru „Operator introducere, validare, prelucrare date" și „Administrator pensiune turistică", precum și de instruire antreprenorială; de asemenea, tinerii au participat și la un atelier job club. Trei dintre beneficiarii finali ai proiectului au fost plasați pe piața forței de muncă a județului Argeș.


Personal eficient pentru un management și o calitate ridicată a serviciilor turistice, Program PHARE 2005 - Coeziunea Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, derulat de Facultatea de Management -Marketing în Afaceri Economice, Filiala Rm. Vâlcea
Contract PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.405
Perioada derulării proiectului: ianuarie - noiembrie 2008
Valoare proiect: 38.727 euro
Manager proiect: Conf. univ. dr. Carmen Răduț
Obiective: Proiectul și-a propus îmbunătățirea calității și adaptabilității resurselor umane; sprijinirea ocupării durabile în contextul susținerii unei dezvoltări bazate pe cunoaștere în regiunea Sud-Vest Oltenia.
Activități realizate: dezvoltarea unui model inovativ de instruire a forței de muncă, bazat pe implicarea agenților economici în procesul de formare; 30 de persoane, lucrători din sectorul turistic au obținut o instruire adecvată postului ocupat prin cursuri de perfecționare în următoarele module de instruire: management, economia turismului, marketing turistic, sisteme informatice în turism, comunicare în limbă străină, cursuri de perfecționare pentru dezvoltarea competențelor manageriale, timp de două luni; 112 lucrători din sectorul turistic vâlcean auditați psiho-aptitudinal pentru evaluare profesională au fost cuprinși în cursuri de perfecționare timp de patru luni, în funcție de competențele necesare postului, în 2 module de instruire teoretică și practică în comunicare și lucru în echipă.

Program de perfecționare în managementul resurselor umane, Program PHARE 2004 - Coeziunea Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, derulat de Facultatea de Management -Marketing în Afaceri Economice, Filiala Brăila.
Perioada derularii proiectului: 22 ianuarie - 21 noiembrie 2007
Valoare proiect: 34.875 euro, din care: Autoritatea Contractanta - 27.900 euro; Solicitant - 6.975 euro
Scopul proiectuluI a fost de a creste nivelul de cunostinte teoretice si abilitati practice ale managerilor compartimentelor de resurse umane si personalului operativ din cadrul acestora, prin organizarea unui program de instruire menit sa imbunatateasca managementul resurselor umane la nivelul IMM-urilor brailene. Astfel, proiectul a urmarit imbunatatirea competentelor in cadrul aceleasi calificari prin facilitarea accesului adultilor la educatie si formare. In acest sens, s-a promovat principiul invatarii pe tot parcursul vietii, ca principiu de baza al sistemelor de educare si formare, necesar pentru a avea o forta de munca inalt calificata si adaptabila, capabila sa utilizeze, in mod eficient, cunostintele si noile tehnologii.
Grupul tinta a fost format din 40 angajati, femei si barbati, indiferent de varsta acestora, reprezentând manageri ai compartimentelor de resurse umane si personalul operativ din cadrul acestora, care isi desfasoara activitatea in IMM-urile brailene. Toate actiunile proiectului au avut ca preocupare permanenta egalitatea de gen si oportunitati egale intre femei si barbati.

Principalele activitati DIN CADRUL PROIECTULUI AU FOST: definitivarea grupului tinta; achizitionarea de echipamente IT in vederea derularii activitatii de instruire; pregatirea si desfasurarea pachetului de cursuri; redactarea si tiparirea brosurii „Ghidul Specialistului in resurse umane"; organizarea simpozionului „Rolul managementului resurselor umane in Uniunea Europeana"; promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului; evaluarea proiectului.

Studierea comportamentului de gestionare a deșeurilor în rândul cetățenilor din județul Argeș, ca o componentă a Proiectului ISPA Managementul integrat al deșeurilor solide în județul Argeș, Grant /ISPA
Perioada derulării proiectului: 2010-2011
Valoare proiect: 20.000 lei
Echipa proiectului: Manager de proiect - Lect. univ. dr. Gangone Andreea, Consultant științific - Prof. univ. dr. Puiu Alexandru, Expert cercetare - Conf. univ. dr. Asandei Mihaela, Responsabil culegere și prelucrare date - Marinescu Georgeta
Activități realizate: Proiectul a vizat realizarea unui sondaj de opinie la nivelul municipiului Pitești și a încă 15 localități urbane și rurale din județului Argeș, cu scopul de a evalua gradul de conștientizare și informare a cetățenilor cu privire la importanța gestionării selective a deșeurilor. Au fost angrenate în proiect 10 cadre didactice și personal de cercetare, precum și 30 de studenți care au aplicat, prelucrat și interpretat un chestionar pe un eșantion de peste 1000 de subiecți din județul Argeș. Informațiile oferite de raportul de cercetare în urma sondajului ajută la optimizarea deciziilor privind proiectul ISPA al cărui beneficiar este Consiliul Județean Argeș.

Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creșterii competitivității universităților din România pe plan internațional.
Finanțator: Centrul Național de Managementul Programelor, programul Parteneriate, Parteneri: Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Institutul Național de Cercetare pentru Muncă și Protecție Socială, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești.
Perioada derulării proiectului: 2008 - 2010
Valoare proiect: 180.000 lei
Manager proiect: Conf. univ. dr. Sebastian Ene, din partea Universității Constantin Brâncoveanu
Activități realizate: Principalele activități desfășurate în scopul atingerii obiectivelor fixate au fost: organizarea a două focus grupuri cu reprezentanții mediului academic aparținând facultăților economice din Pitești, Rm. Vâlcea și a unui focus grup cu reprezentanții mediului de afaceri; cercetarea directă pe bază de chestionar autoadministrat în rândul firmelor din România privind oportunitățile de dezvoltare de parteneriate; participarea la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului; diseminarea informațiilor obținute prin publicarea a numeroase studii și articole științifice ș.a.

Strategia post-aderare a municipiului Pitești pentru perioada 2007-2008, Grant/Primăria Municipiului Pitești.

Strategia de dezvoltare a județului Brăila pe perioada 2004 - 2008, Consiliul Județean Brăila - Proiect finanțat din fonduri GRASP - USAID

Implicare și acțiune cetățenească privind aquis - ul comunitar în domeniul protecției mediului, Primăria Municipiului Rm. Vâlcea

Managementul economic al serviciilor de apă din bazinul hidrografic Argeș - Vedea, Ministerul Mediului, Consiliul Județean Argeș - subcontractant la proiect ISPA

Studiu privind modernizarea bazei de date accesibile cetățenilor la nivelul instituțiilor administrative, Ministerul Administrației Publice și Internelor, Consiliul Județean Brăila

Program de instruire în vederea dezvoltării abilităților manageriale în afaceri, Program PHARE 2002 - Coeziunea Economică și Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, derulat de Facultatea de Management -Marketing în Afaceri Economice, Filiala Brăila.

Rețea virtuală de resurse pentru fermierii din Regiunea de Sud - Est, Ministerul Agriculturii - Grant cu finanțare din fonduri PHAR``E

Extinderea în producția legumicolă a celor mai valoroase soiuri noi de legume și a tehnologiilor specifice de cultură, Ministerul Agriculturii - Grant cu finanțare de la Banca Mondială

Numeroase lucrări de cercetare științifică și consultanță au fost executate pe bază de contact pentru agenți economici, instituții publice, ONG-uri și institute de cercetare precum:

Primăria Municipiului Pitești, Primăria Municipului Râmnicu Vâlcea, Primăria Comunei Bascov, UNISEM S.A. București, I.C.D.L.F. Vidra, Județul Ilfov, S.C. Apă Canal S.A. Pitești, SC Arpechim SA Pitești, Colegiul Economic Național „Maria Teiuleanu" din Pitești, S.C. V.M. Comp. S.R.L., S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, S.C. Predalex S.A. Rm. Vâlcea, S.C. Dolsch Import - Export S.R.L., S.C. CET - Govora S.A., SC. Băile Govora S.A., S.C. Bere Alutus S.A., Institutul de Cercetări Izotopice și Criogenie Rm. Vâlcea, Radio - Televiziunea Vâlcea 1, S.C. AgriDelta Serv S.R.L. Brăila, S.C. Ro - Western S.R.L. Brăila, S.C. Braigal S.A. Brăila, S.C. Promex S.A. Brăila, S.C. Elind S.A. Brăila, Agenția de Protecție a Mediului, ONG Ecomondia, etc.