• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Dosar de înscriere

Documentația de admitere

 • cererea de înscriere la concurs,
 • diploma de bacalaureat (original),
 • foaia matricolă însoţitoare a diplomei (copie certificată pentru conformitate) pentru cei din promoții recente, care nu au pe diploma de bacalaureat informații despre parcursul școlar/liceal,
 • diploma de licenţă (original) sau, pentru absolvenţii anului 2023, adeverinţă din care să rezulte susţinerea şi promovarea examenului de licenţă şi în care să se menţioneze media la acesta (valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă),
 • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă a studiilor universitare de licenţă (copie certificată pentru conformitate),
 • certificat de naştere (copie certificată pentru conformitate),
 • certificat de căsătorie (copie certificată pentru conformitate),
 • adeverinţă medicală,
 • 2 (două) fotografii tip buletin,
 • buletin/carte de identitate (copie),
 • un dosar plic.


Candidați de la programele de studii școlarizate în limba română şi care nu prezintă la înscriere acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, trebuie să atașeze la dosar documente din care să rezulte cunoașterea limbii române.

 

Ocuparea locurilor

 • Ocuparea locurilor la fiecare domeniu/program de studiu se va face în ordinea înscrierii candidaților cu condiția îndeplinirii criteriului/criteriilor de selecție.
 • La epuizarea locurilor de la un domeniu/program de studii, admiterea se închide pentru acesta, iar candidaţii vor fi redistribuiţi la alte programe de studii, în funcţie de opţiunile din fişa de înscriere.
 • La sfârșitul sesiunii de admitere, indiferent de gradul de ocupare a locurilor, candidații urmează să fie ordonați descrescător, în funcție de media obținută la concursul de admitere (stabilită pe baza criteriului/criteriilor de selecție) şi în limita numărului de locuri aprobat.
 • Este declarat admis candidatul care are media la concursul de admitere mai mare sau egală cu ultima medie de admitere, semnează contractul de şcolarizare şi achită prima rată din taxa de şcolarizare.

 

Taxe, reduceri de taxe şi alte facilităţi

Taxe de școlarizare:

Pentru anul universitar 2023 - 2024 taxa de şcolarizare, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este de:

 • 4.800 lei, pentru programele de studii universitare de licenţă şi master din domeniul „Drept”
 • 4.400 lei, pentru celelalte programe de studii.


Taxa se achită corespunzător următorului grafic:

Rata

Data limită

Programele de studii de licenţă

şi master din domeniul Drept

Celelalte
programe de studii

Rata I

la înscriere

1.200 lei

1.100 lei

Rata a II-a

15.11.2023

1.200 lei

1.100 lei

Rata a III-a

15.02.2024

1.200 lei

1.100 lei

Rata a IV-a

15.04.2024

1.200 lei

1.100 lei


Reduceri de taxe:

 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru absolvenţii studiilor de licenţă ai Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, care îşi continuă studiile la master în Universitate;
 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul achitării integrale a acesteia la începutul anului universitar;
 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul şcolarizării unui număr de doi sau mai mulţi membri ai aceleiaşi familii (aplicată pentru fiecare membru). Reducerea se acordă la achitarea ultimei rate din taxa anuală de studii, cu condiţia achitării celorlalte rate la termenele scadente, prevăzute în contractul de şcolarizare;
 • reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru studenţiiînscrişi la două specializări (reducerea se aplică pentru fiecare specializare). Reducerea se acordă la achitarea ultimei rate din taxa anuală de studii, cu condiţia achitării celorlalte rate la termenele scadente, prevăzute în contractul de şcolarizare.


Facilităţi:

 • preţuri reduse la manuale şi cursuri universitare pentru studenţişicursanţi;
 • burse de merit pentru studenţii cu rezultate excepţionale în învăţământşi cercetarea ştiinţifică;
 • reduceri de taxă pentru cazurile sociale, în funcţie de condiţiile materiale ale solicitanţilor (exclusiv prima rată) - burse sociale;
 • acces gratuit la INTERNET şi la utilizarea reţelei de calculatoare din universitate.


Important: nu se percep de la candidați taxe de înscriere la concursul de admitere și taxe de înmatriculare.