• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Examene de finalizare a studiilor (licență, master)

1. Studii universitare de licenţă

Aspecte generale

Finalizarea studiilor pentru studiile universitare de licenţă se realizează prin examen de licenţă.

Promovarea examenului de licenţă conduce la obţinerea Diplomei de Licenţă.

În UCB examenul de licenţă se poate organiza în două sesiuni: în luna iulie şi, dacă există cereri din partea absolvenţilor, în luna februarie a anului următor.


Structura examenului de licenţă

Examenul de licenţă organizat de UCB constă în 2 probe şi anume:

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, vizând domeniul de ştiinţă studiat de absolvent, pe baza unei tematici şi bibliografii aprobate de Senatul universitar, pentru fiecare program de studii și publicate pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior. Proba I se va desfăşura sub formă de:

 • examen oral, la programele de studii: management, economia comerţului, turismului şi serviciilor, contabilitate şi informatică de gestiune, administrație publică;
 • examen scris la programul de studii drept. Procedura de desfăşurare a examenului scris la programul drept, elaborată de Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative, este prezentată în anexa I.

Tematicile şi bibliografiile pentru proba I a examenului de licenţă vor fi elaborate de comisii de cadre didactice (cu grad de profesor, conferenţiarşi lector universitar) care desfăşoară activităţi la programele respective.


b) Proba 2 – Prezentarea şisusţinerea lucrării de licenţă, probă cu caracter public. Susţinerea lucrării de licenţă este condiţionată de prezentarea unui referat din partea conducătorului ştiinţific, în care se face o analiză a lucrării şi care trebuie să acorde o notă de promovare pentru aceasta. 

Ambele probe se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiilor de examinare (pentru evaluarea cunoştinţelor / de susţinere a lucrării de licenţă) şi a examinatului. 


Lucrările de licenţă: 

Lucrările de licenţă vor avea cca. 50 de pagini A4 şi trebuie să conţină, în principiu, următoarele elemente: (a) stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), (b) contribuţii personale, (c) bibliografie selectivă. Finalizarea repartizării lucrărilor de licență se face de către decanate, cu aprobarea consiliului facultății, pe baza cererii studentului, cel mai târziu în a II-a săptămână a penultimului semestru de studii, astfel încât aceștia să aibă la dispoziție cel cca. 9 luni pentru elaborarea acesteia. Lucrările se pregătesc, se elaborează, se editează şi se susţin în limba de predare a specializării / programului de studiu.


Înscrierea absolvenţilorla examenul de licență: 

Înscrierea absolvenţilor la examenul de licenţă se va face cu cel puţin 5 zile înainte de examen, pe bază de cerere scrisă (fișa de înscriere), la secretariatele facultăţilor. 

La cerere se ataşează lucrarea de licenţă (pe suport de hârtie şi pe suport electronic), însoţită de:

 • o declarație privind protecția datelor personale, o declaraţie de conformitate, din care să rezulte că exemplarul electronic (digital) al lucrării de licenţă/disertaţie predat la secretariatul facultății în vederea susținerii și verificării antiplagiat este identic cu exemplarul tipărit, 
 • o declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării, chitanţa privind plata taxei de licenţă;
 • raportul de similitudine emis de programul informatic de detectare a plagiatului cu care a fost verificată lucrarea;
 • copia actului de identitate;
 • trei fotografii color ¾  (realizate pe hârtie care să nu permită ştergerea tuşului ştampilei).


Promovarea examenului de licență. Afișarea rezultatelor

Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probei/probelor. Media minimă de promovare a fiecărei probe este de cel puţin 5,00 (cinci), iar media de promovare a examenului cel puţin 6,00 (şase). 

Rezultatele se comunică absolvenților după susținere, şi prin afişare, în termen de cel mult 24 de ore de la data susţinerii, la avizierul facultăţii organizatoare sau pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior, cu respectarea normelor privind protecția datelor personale.


2. Studii universitare de master

Aspecte generale

Studiile universitare de masterat se încheie prin susţinerea examenului de dizertaţie, a cărui promovare conduce la acordarea Diplomei de Master.

În UCB, examenul de dizertaţie se organizează într-o singură sesiune, în luna iulie.


Structura examenului de dizertație

Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şisusţinerea lucrării de dizertaţie. 

Proba se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.


Lucrările de dizertație: 

Lucrările de dizertaţie vor avea cca. 50 de pagini A4 şi trebuie să conţină: 

(a) stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), 

(b) contribuţii personale, 

(c) bibliografie selectivă.

Finalizarea repartizării lucrărilor de disertație se face de către decanate, cu aprobarea consiliului facultății, pe baza cererii studentului, cel mai târziu în a II-a săptămână a penultimului semestru de studii, astfel încât aceștia să aibă la dispoziție cca 9 luni pentru elaborarea acesteia. Lucrările se pregătesc, se elaborează, se editează şi se susţin în limba de predare a specializării/programului de studiu.


Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se va face cu cel puţin 5 zile înainte de examen, pe bază de cerere scrisă, la secretariatul facultăţii. 

La cerere se ataşează lucrarea de disertaţie, în două exemplare (primul pe suport de hârtie şi al doilea pe suport electronic), însoţită de:

 • Declarație privind protecția datelor personale, 
 • Declaraţie de conformitate, din care să rezulte că exemplarul electronic (digital) al lucrării de licenţă/disertaţie predat la secretariatul facultății în vederea susținerii și verificării antiplagiat este identic cu exemplarul tipărit, 
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării, 
 • Raportul de similitudine emis de programul informatic de detectare a plagiatului cu care a fost verificată lucrarea;
 • Copia actului de identitate;
 • 2 fotografii color ¾ (realizate pe hârtie care să nu permită ştergereatuşuluiştampilei), doar în cazul în care studiile de master au fost absolvite până în anul 2015.


Promovarea examenului de disertație. Afișarea rezultatelor

Examenul se consideră promovat dacă absolventul obţine cel puţin media 6,00. 

Rezultatele se comunică absolvenților după susținere, şi prin afişare, în termen de cel mult 24 de ore de la data susţinerii, la avizierul facultăţii organizatoare sau pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior, cu respectareanormelor privind protecția datelor personale.


3. Asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor de licenţăşi de dizertaţie

Lucrările de licență şi cele de dizertaţie trebuie să aibă un conținut original. 

Orice abatere de la normele de etică și deontologie academică în ceea ce privește elaborarea și susținerea lucrărilor de licență / disertație sunt sancționate de decanul facultăţii la care este înmatriculat studentul respectiv / preşedintele comisiei de licenţă a programului de studii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, ale Cartei Universității și ale Codului de Etică și cu respectarea condițiilor de la art. 42 din prezentul regulament, iar persoanele implicate sunt cercetate de Comisia de Etică a UCB.


Pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, se vor aplica următoarele proceduri:

 • absolvenții vor depune împreună cu lucrarea de licenţă/disertaţie o declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării;
 •  îndrumătorii / conducătorii științifici trebuie să verifice lucrarea de licenţă/disertaţie cu un program informatic de detectare a plagiatului (www.detectarepalgiat.ro; plagiatisma.net; https://plagiarism-detector.com etc.) și în funcție de conținutul raportului de similitudine se stabilește dacă lucrarea întruneşte sau nu întruneştecondiţiile pentru a fi susţinută în sesiunea examenului de licență sau disertaţie pentru care s-a înscris absolventul. Raportul de similitudine are rolul de a asista conducătorul științific, căruia îi revine decizia finală cu privire la susținerea lucrării (se elimină citările și parafrazările, dacă îndeplinesc normele de citare sau ”cunoașterea comună/universală”). Procentul de similitudine nu poate depăși maxim 30%.


Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calității de autor al lucrării prin cumpărare, comercializare sau alte modalități, iar decizia conducătorului științific este de a respinge lucrarea, atunci absolventul nu mai are dreptul să se prezinte la examenul de finalizare a studiilor. 

Frauda şi tentativa de fraudă comise în timpul examenului de finalizare a studiilor se sancţionează cu excluderea din examen. Se consideră tentativă de fraudă şi prezentarea, în cadrul examenului, a unor lucrări de licenţă sau disertaţie plagiate (fără citarea surselor), copiate ori procurate prin cumpărare sau pe alte căi și care nu au putut fi detectate înaintea examenului. Frauda sau tentativa de fraudă se consemnează într-un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei de examen, însoţit, după caz, de probele care să ateste realitatea faptei. 

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice (de licenţă, de disertaţie etc.) sau în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei astfel lucrări de licenţă.


4. Eliberarea diplomelor

Diplomele se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării examenului.

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor. Adeverinţa privind finalizarea studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi actul de studii.

Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o adeverinţă privind absolvirea fără examen de finalizare a studiilor. 


5. REGULAMENT PRIVIND EXAMENULDE FINALIZARE A STUDIILOR – 2023 (LICENŢĂ / DISERTAŢIE) 

Regulament privind examenul de finalizare a studiilor 2024 (descarcă)

Regulament privind examenul de finalizare a studiilor 2023 (descarcă)


6. Îndrumar pentru elaborarea lucrării de licență și a dizertație

Îndrumar pentru elaborarea lucrării de licență și a dizertație (descarcă)


7. Procedură operațională privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor

Procedură operațională privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor (descarcă)