• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Eliberarea actelor de studii

Acte de studii

Diplomele se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării examenului de finalizare.

Actele de studii se eliberează, de regulă, titularilor, care semnează pe actul original şi pe matcă (cotor). Eliberarea se face titularului, pe baza actului de identitate, buletin sau paşaport.

În situaţii excepţionale - persoane grav bolnave, netransportabile, absente din ţară -actele de studii se eliberează persoanelor împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat / consulat.


Duplicate

Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute:

  • Cerere către Rector pentru eliberarea duplicatului. Descarcă AICI MODEL CERERE
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv (ziarul în original);
  • Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere / certificatului de căsătorie (după caz);
  • Copie certificată conform cu originalul a cărţii de identitate;
  • Două fotografii ale titularului, color, recent realizate, identice,  pe hârtie fotografică, format ¾;
  • Dovada achitării taxei de eliberare duplicat.

 Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată!


Întocmirea şi eliberarea unui nou exemplar al Suplimentului la diplomă în original

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii, plastifierii unui Supliment la diplomă anexă la diplomă se întocmește şi eliberează, la cerere, cu aprobarea conducerii universităţii, alt document universitar în original.


Pentru eliberare se depun următoarele documente:

  • cerere adresată Rectorului universităţii în care se solicită aprobarea întocmirii şi eliberării unui nou exemplar al Suplimentului la diplomă, în original.
  • copie certificată conform cu originalul a Diplomei pentru care se solicită o altă anexă.
  • copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere, a cărţii de identitate și certificatului de căsătorie (după caz).
  • dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului/ unui nou exemplar al Suplimentului la diplomă, în original.


Recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate se realizează de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Cerere eliberare adeverință de autenticitate acte studii

DESCARCĂ AICI model: Cerere eliberare adeverință de autenticitate acte studii