• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Științe Economice și Administrative Rm. Vâlcea

Științe Economice și Administrative Rm. Vâlcea

Departamentul de Științe Economice și  Administrative Rm. Vâlcea prin activitățile desfășurate contribuie la formarea viitorilor specialiști în domeniul economic și al administrației publice.

Departamentul de Științe Economice și Administrative Rm. Vâlcea este o unitate academică funcțională, organizată la nivel de facultate, care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în mai multe domenii de specialitate. Departamentul organizează și coordonează activitatea de învățământ și cercetare științifică în domenii specifice (management, contabilitate, administrarea afacerilor, științe administrative).

Departamentul de Științe Economice și Administrative Rm Vâlcea este compus din 18 cadre didactice, dintre care trei au titlul de profesor universitar, nouă de conferențiar universitar și șase de lector universitar.

Conducerea Departamentului este asigurată de Consiliul Departamentului, organ colegial.

Atribuțiile  Consiliului Departamentul de Științe Economice și Juridice

Sunt prevăzute în art. 39 al Cartei Universității și art. 5 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Departamentului. Principalele atribuții sunt:

 • organizează şi conduce întreaga activitate din departament;
 • propune înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii;
 • înfiinţează centre şi laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.
 • avizează planurile de învăţământ;
 • propune criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a personalului didactic de cercetare și evaluează periodic activiattea didactică și de cercetare din cadrul departamentelor;
 • propune criterii şi standarde specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
 • elaborează proiectul programului de activitate, care se aprobă de către senatul universitar;
 • elaborează şi analizează programele analitice aferente disciplinelor arondate şi le supune aprobării senatului universitar;
 • propune modul de evaluare pe parcurs şi modul de finalizare (examene, verificări pe parcurs) la disciplinele arondate;
 • avizează planurile tematice de seminar şi calendarul disciplinelor;
 • dezbate şi aprobă bibliografii de examen (inclusiv pentru licenţă) pentru disciplinele arondate;
 • propune programul anual de editare a cursurilor, a caietelor de seminar şi de lucrări practice, a altor materiale didactice şi urmăreşte procesul de redactare;
 • elaborează planul anul de cercetare al departamentului, pe baza planurilor individuale de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice;
 • propune încheierea de contracte de cercetare ştiinţifică, incluse în planul de cercetare şi repartizează cadrele didactice pe colective de cercetare pentru realizarea contractelor;
 • analizează periodic performanţele cadrelor didactice şi ale studenţilor la disciplinele arondate;
 • face propuneri în materie de posturi, propune comisiile de concurs, sprijină decanatele în organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice;
 • evaluează anual activitatea didactică și științifică;
 • propune specializări pentru licenţă şi masterat;
 • face propuneri de cooperare academică internaţională;
 • organizează conferinţe, simpozioane, mese rotunde pentru dezvoltarea ştiinţifică a domeniului/domeniilor care se circumscriu activităţii departamentului.


Director department - Lect. univ. dr. Cebuc Maria Iuliana

Studii: Universitatea din Craiova Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale - doctorat
Titluri ştiinţifice: doctor în Relații Economice Internaționale
Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: Secretar Științific al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, membru al Senatului Universității Constantin Brancoveanu, membru al Consiliului Departamentului de Științe Juridice și Administrative, Membru al Consiliului FMMAE Rm. Vâlcea.
Cercetare ştiinţifică: domenii de interes: drept european, dreptul muncii, drept civil, dreptul afacerilor. Autor şi coautor a mai multor lucrări şi cursuri de specialitate, 10 cursuri universitare și peste 50 de articole în indexate în baze de date internaţionale și reviste de specialitate, membru în echipele de implementare a unor proiecte cu finanţare internă şi externă, conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi masterat.


Consiliul Departamentului de Științe Economice și Administrative

Prof. univ. dr. Ciochină Iuliana

Conf. univ. dr. Iordache Maria Carmen

Conf. univ. dr. Luță Dorina

Conf. univ. dr. Manole Sorin Daniel

Conf. univ. dr. Pănoiu Laura Filofteia

Conf. univ. dr. Răduț Carmen

Conf. univ. dr. Voiculeț Alina Vasilica

Lect. univ. dr. Cebuc Maria Iuliana

Lect. univ. dr. Grigorescu Sorin


Date de contact DSEJ:

Director - Lect. univ. dr. Cebuc Maria Iuliana
E-mail: ucb_vl@yahoo.com
Tel: 0250.73.00.64.