• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Prezentare

Prezentare

1999: Facultatea de Finanțe-Contabilitate este autorizată să funcționeze prin Hotărârea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare din 05.07.1999 (H.G. nr. 696/17.08.2000, publicată în M.O. nr. 397/24.08.2000).

2005: Facultatea de Finanțe-Contabilitate este acreditată conform H.G. nr. 916/11.08.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 766/23.08.2005.


Misiunea Facultăţii de Finanţe-Contabilitate este aceea de a forma economiști, specialiști în contabilitate și finanțe, cu competențe teoretice și practice, capabili să se integreze cu succes pe piața muncii.


În cadrul activităților didactice se pune accent pe dezvoltarea competențelor profesionale specifice profesiilor din domeniile contabilitate și finanțe, oferind programe de studii creative care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice, în conformitate cu cerinţele domeniilor respective și prin adecvarea la realitatea socio-economică actuală.

Îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile contabilitate și informatică de gestiune, standarde și reglementări contabile se realizează în permanentă cooperare cu instituţii financiar - contabile şi cu mediul de afaceri, pentru creșterea posibilităților de angajare ale absolvenților noștri.

Facultatea de Finanțe-Contabilitate organizează Conferința Științifică Internațională ”Contabilitatea și finanțele - limbaje universale ale afacerilor, începând cu anul 2016, în parteneriat cu alte universități/institute din țară și străinătate și a dezvoltat Revista Economia Contemporană (http://www.revec.ro), indexată în BDI, care vin în sprijinul susținerii activității de cercetare științifică desfășurate de cadrele didactice și studenții facultății. De asemenea, facultatea susține mobilitățile Erasmus+ pentru studenți și personalul propriu.


Conducere

DECAN - Conf. univ. dr. Cristina Gănescu

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Piteşti; studii post-doctorale în economie, Academia Română, în cadrul Şcolii Post-doctorale Academice în Economie (SpDAE), prin Proiectul „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE"
Titluri ştiinţifice:
 doctor în economie, domeniul Relaţii economice internaţionale
Cercetare ştiinţifică: autor şi coautor a mai multor lucrări şi cursuri de specialitate, autor a peste 45 de articole şi comunicări ştiinţifice în domeniul managementului, responsabilităţii sociale corporatiste, culturii organizaţionale, tehnicilor de afaceri, publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, indexate ISI/BDI, sau prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale; formare în cercetare în cadrul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române şi în cadrul ESEIG, Instituto do Porto, Portugalia; membru în comitetul de organizare al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Accounting and Finance – the Global Languages in Business” şi al Conferinţei Internaţionale „Knowledge Economy - Challenges of the 21st Century”; membru în echipele de implementare a unor proiecte de cercetare cu finanţare internă şi externă; implicare ca voluntar în proiecte pentru comunitate; recenzor şi membru în comitetele ştiinţifice ale unor reviste şi manifestări ştiinţifice din România, Franţa, Portugalia şi Cehia; membru al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) şi al AGER.
Experienţă profesională: prodecan, secretar ştiinţific, director de studii în cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice


Activitate

Plan operațional (link)

Plan de cercetare (link)

Plan de activități (link)

Îndrumători de an (link)


Contact

SECRETAR TEHNIC FACULTATE – Ionela Facere

Adresă: Pitești, Calea Bascovului nr. 2A, jud. Argeș

Telefon: 0248.212.627 (secretariat).

E-mail: ucb_ffc_pitesti@yahoo.com.