• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Științe Economice

Științe Economice

Departamentul de Științe Economice prin activitățile desfășurate contribuie la formarea viitorilor specialiști în domeniul economic.

Departamentul de Științe Economice este o unitate academică funcțională, organizată la nivel de universitate, care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în mai multe domenii de specialitate. Departamentul organizează și coordonează activitatea de învățământ și cercetare științifică în domenii specifice (management,contabilitate, administrarea afacerilor).

Departamentul de Științe Economice este compus din 41 de cadre didactice, structurate astfel: 6 profesori, 21 conferențiari și 14 lectori.


Atribuțiile Departamentul de Științe Economice

  • Elaborează planul anual de cercetare al departamentului 
  • Elaborează raportul anual de cercetare al departamentului 
  • Elaborează și analizează programele analitice aferente disciplinelor arondate
  • Propune programul anual de editare a cursurilor
  • Evaluează anual activitatea didactică și științifică a cadrelor didactice din departament
  • Propune înființarea sau desființarea de programe de studii
  • Avizează planurile de învățământ și ștatele de funcții
  • Propune criterii și standarde pentru evaluarea periodică a personalului didactic 
  • Organizează conferințe, mese rotunde pentru dezvoltarea științifică a domeniilor arondate departamentului.


Director department  - Conf. univ. dr. Mihaela Savu

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; Academia de Studii Economice din București; conferentiar universitar din anul 2014.

Titluri ştiinţifice: doctor în economie, Certificat de participare la Training-ul de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calității învățământului superior, organizat la Brașov, de ARACIS împreună cu DIDIFR al Universității Transilvania din Brașov, 26-28 ianuarie 2011; Certificat de absolvire a Sesiunii de instruire și formare online privind Managementul Calității programelor de studii la formele de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, ARACIS, 26 martie 2021; conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi masterat.

Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: Secretar Științific al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice, Director al Departamentului de Științe Economice din cadrul Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești.

Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: domenii de interes:microeconomie, macroeconomie, analiză cantitativă în micro și macroeconomie, statistică; membru în diverse proiecte de cercetare. A publicat, unic autor sau în colaborare, peste 10 cursuri universitare, peste 50 de articole indexate în baze de date internaţionale.


Consiliul Departamentului de Științe Economice

Prof. univ. dr. Puiu Alexandru

Prof. univ. dr. Scurtu Ion

Prof. univ. dr. Sîrbu Alexandrina

Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Victoria

Conf. univ. dr. Iordache Maria-Carmen

Conf. univ. dr. Luţă Dorina

Conf. univ. dr. Savu Mihaela

Conf. univ. dr. Voicu Oana - Luminiţa

Lect. univ. dr. Stănescu Niculina


Date de contact DSE:

Director - Conf. univ. dr. Mihaela Savu 

E-mail: mihaela.savu@univcb.ro

Tel: 0248.212.627.