• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Învățământ la distanță / frecvență redusă

Învățământ la distanță / frecvență redusă

Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă

Istoric

În Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti, în baza Hotărârii Senatului nr. 10 din data de 08.01.2004, pentru managementul pregătirii universitare a studenţilor admişi la forma IFR, s-a înființat Departamentul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, ca parte integrantă a structurilor organizatorice ale Universităţii.

În baza hotărârii Senatului din data de 13 iunie 2023, DIFR a devenit Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (DIDIFR), având ca obiectiv managementul pregătirii universitare pentru studenţii admişi la formele de învățământ ID și IFR.


Misiunea DIDIFR

Misiunea Departamentului pentru Învăţământ la Distanță și Învățământ cu Frecvenţă Redusă, care funcţionează în cadrul Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti, este să realizeze coordonarea tuturor activităţilor de învăţământ la distanță și cu frecvenţă redusă din Universitate, în vederea asigurării unui standard pedagogic de calitate şi furnizării unor programe educaţionale valoroase, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere metodologic.

 

Învăţământul la Distanță (ID) și Învățământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

Învăţământul la Distanță (ID), respectiv Învățământul cu frecvenţă redusă (IFR), reprezintă forme integrate de învăţământ, având caracteristici comune cu sistemul tradiţional de învățământ şi se adresează, în special, persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor cu frecvență.


ID/IFR se caracterizează prin:

  • înlocuirea orelor de predare (curs) prin activităţi de autoinstruire (AI);
  • comunicarea informaţiilor educaţionale prin internet (e-mail sau platformă specifice învăţământului la distanță/învățământului cu frecvenţă redusă);
  • întâlniri săptămânale/bilunare sau periodice cu cadrele didactice pentru desfășurarea activităţilor aplicative obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).


Principala caracteristică a formelor de învățământ ID/IFR constă în faptul că studentul şi profesorul sunt separați atât în timp, cât şi în spațiu, cel puțin în privința orelor de curs (devenite ore de autoinstruire). Această separare dă studentului mai multă libertate de a studia în timpul, locul ales şi în ritmul adecvat lui. Experiența arată că separarea în spațiu (în cazul activităților didactice online sincrone) încurajează adesea studenții să comunice mai mult şi într-o manieră mai deschisă. Formele de învăţământ ID/IFR cer de la studenți mai multă dorință de a învăța şi de a controla activitatea proprie de învățare, iar de la profesor o pregătire meticuloasă a materialelor de studiu şi a activităților tutoriale/seminarelor.

Învăţământul la distanță (ID), respectiv învățământul cu frecvenţă redusă (IFR), este ales ca modalitate de formare cu precădere de persoanele adulte, care au deja un loc de muncă stabil, iar provocările profesionale le impun specializarea într-un domeniu apropiat de interesele lor de evoluţie în carieră. Astfel, ID/IFR sunt forme flexibile de învăţământ care oferă studenţilor posibilitatea de a-şi administra propriul proces de învăţare într-un program desfăşurat în cadrul instituţiei de învăţământ organizatoare.


Relația cu studenții

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești şi-a propus, conform legislaţiei în vigoare, să ofere prin învăţământul la distanță, respectiv învățământul cu frecvenţă redusă:

  • calificări superioare universitare finalizate prin examene de absolvire (scurtă durată) sau prin examene de licenţă / diplomă (lungă durată);
  • specializări la nivel postuniversitar, inclusiv studii aprofundate, masterat, atestate prin diplome;
  • perfecţionare profesională atestată prin certificate;
  • conversie profesională atestată prin diplome sau certificate.


Învăţământul la distanță, respectiv învățământul cu frecvenţă redusă, implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare etc., puse la dispoziția studenților în cuantumul taxei de școlarizare.

Studentului îi va fi pus la dispoziţie planul de învăţământ, carnetul de student şi datele de conectare pe platforma de e-learning a Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Din acest moment, studentul se poate loga pe platformă pe baza unui cont de utilizator şi a unei parole pe care şi-o stabileşte singur, la prima conectare. Aici va avea acces la o gamă largă de materiale didactice destinate autoinstruirii (manualele specifice ID/IFR, dar şi alte materiale didactice cum ar fi aplicaţii rezolvate, texte comentate, exemple, fișe de lucru, etc.), dar şi la planurile de învăţământ, fişele şi calendarele disciplinelor.


Conducerea DIDIFR

Conducerea Departamentului pentru Învăţământ la Distanță și Învățământ cu Frecvenţă Redusă este realizată de Consiliul Departamentului, format din: Directorul Departamentului şi Coordonatorii Programelor de Studiu de la nivelul facultăţilor.

 

Director DIDIFR - Lect. univ. dr. ANDREEA-DANIELA GANGONE

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; Academia de Studii Economice din București; lector universitar din anul 2009.

Titluri ştiinţifice: doctor în economie, Certificat de absolvire a Sesiunii de instruire și formare online privind Managementul Calității programelor de studii la formele de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, ARACIS, 26 martie 2021; conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi masterat.

Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: Responsabil Studii de Masterat – Centrul Pitești al Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Secretar Ştiinţific al Senatului Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Director al Instituției Evaluării și Controlului din Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Prodecan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice.

Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: domenii de interes: marketing, responsabilitate socială corporatistă, managementul lanțului logistic, managementul relațiilor cu clienții; director de proiect şi membru în diverse proiecte de cercetare. A publicat, unic autor sau în colaborare, peste 10 cursuri universitare, peste 50 de articole indexate în baze de date internaţionale.

Activităţi pe plan internaţional: Stagii de predare și de training în Polonia și Portugalia.


Director Adjunct DIDIFR - Conf. univ. dr. MIHAELA SAVU

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; Academia de Studii Economice din București; conferentiar universitar din anul 2014.

Titluri ştiinţifice: doctor în economie, Certificat de participare la Training-ul de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calității învățământului superior, organizat la Brașov, de ARACIS împreună cu DIDIFR al Universității Transilvania din Brașov, 26-28 ianuarie 2011; Certificat de absolvire a Sesiunii de instruire și formare online privind Managementul Calității programelor de studii la formele de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, ARACIS, 26 martie 2021; conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi masterat.

Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: Secretar Științific al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice, Director al Departamentului de Științe Economice din cadrul Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești.

Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: domenii de interes:microeconomie, macroeconomie, analiză cantitativă în micro și macroeconomie, statistică; membru în diverse proiecte de cercetare. A publicat, unic autor sau în colaborare, peste 10 cursuri universitare, peste 50 de articole indexate în baze de date internaţionale.


Date de contact DIDIFR

Tel: 0248.212.627.

E-mail: ucb_difr@yahoo.com